۱۳۸۹ شهریور ۲۸, یکشنبه

قوانين شرافت علمي (Honor Codes) نظام آموزش عالي: مقايسۀ تطبيقي دانشگاه هاي منتخب بريتانيا، آمريكا و ايران

 28 شهریور 1389
چکیدۀ پایان نامه کارشناسی ارشد روان شناسی تربیتی: نام دانشجو محمد اصغر امیری: تاریخ دفاع 28 شهریور 1389
زمینه: بسياري از دانشگاه هاي معتبر جهان براي جلوگيري از عدم صداقت علمي قوانيني را وضع كرده اند. با اين وجود، در نظام آموزش عالي ايران هنوز قوانين جامعي براي جلوگيري از عدم صداقت علمي تدوين نشده است. پژوهش حاضر با هدف مقايسه ي قوانين شرافت علمي دانشگاه هاي آمريكا و بريتانيا و ایران به منظور فراهم كردن زمينه براي تدوين قوانين شرافت علمي نظام آموزش عالي ايران انجام گرفته است. 
روش: پژوهش حاضر از نظر روش، توصيفي-تطبيقي است. جامعه ي آماري اين پژوهش شامل تمامي دانشگاهاي آمريكا، بريتانيا و ايران بوده است. از هر كشور چهار دانشگاه با استفاده از نمونه گيري هدف دار به عنوان نمونه انتخاب شد. براي تجزيه و تحليل داده هاي پژوهش از روش جرج بردي استفاده شده است.
یافته ها: داده هاي پژوهش بر اساس مؤلفه هاي اصلي قوانين شرافت علمي (تاریخ شروع؛ تعريف و مصاديق انواع عدم صداقت علمي؛ اهداف قوانين شرافت علمي؛ مسئولیت اجرای قوانین؛ ساختار كميته هاي قوانين شرافت؛ اخذ تعهدنامه؛ قلمرو قضایی اجرای قوانین؛ روند رسيدگي به موارد نقض قوانين شرافت و مجازات هاي رفتارهاي عدم صداقت علمي) مورد مقايسه قرار گرفت و تفاوت ها و تشابهات مقوله هاي اصلي قوانين شرافت در دانشگاه هاي مورد مطالعه مشخص شد. 
نتیجه گیری: نتایج نشان می دهد اولين گام براي جلوگيري از عدم صداقت علمي و دروني كردن كمال و شرافت علمي در دانشگاه ها، تدوين قوانين و يا منشور شرافت علمي است. بنابراين دانشگاه هاي كشور لازم است قوانين و سياست هاي مشخصي را براي نهادينه كردن كمال دانشگاهي و ارزش نهادن به آن و همچنين براي جلوگيري از رفتار عدم صداقت علمي تدوين كنند. بر مبناي يافته هاي پژوهش پيشنهاداتي براي تدوین سند قوانین شرافت دانشگاهی ایران و دروني كردن این قوانین و كمال دانشگاهي در دانشگاه هاي كشور ارائه شده است.
كليد واژه ها: قوانين شرافت علمي، عدم صداقت علمي، كمال دانشگاهي، نظام آموزش عالي